วันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ

  • อ่าน 3095 ครั้ง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วันเป็นการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวของรัฐบาลอันจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมนอกจากนี้การประกาศวันหยุดให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ทำให้ภาคธุรกิจสามารถเตรียมการปรับตัวได้ จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ธปท. จึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน อย่างไรก็ดี แม้ในวันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดทำการ แต่สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลยพินิจในการเลือกเปิดสาขาบางแห่ง เช่น สาขาในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ เช่นเดียวกับกรณีเป็นวันหยุดตามปกติทั่วไป แต่ทั้งนี้ก็ควรคำนึงถึงการดูแลพนักงานของสถาบันการเงินตามสมควรด้วย

อ้างอิงจาก www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2556/n4656t.pdf
   

แก้ไขล่าสุด เมื่อ วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556 10:07