หลักประกันประเภท เครื่องจักร

        เครื่องจักร หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ  เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายรวมกัน และหมายความรวมถึง เครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีลปุลเล่สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน

        เครื่องจักรที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน
                1. เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด
                2. เครื่องจักรในสถานพยาบาล, LAB, ศูนย์เอ็กซเรย์
                3. เครื่องจักรในสถานบริการ, ร้านค้า
                4. เครื่องจักรในสวนสนุก
                5. สื่อสารโทรคมนาคม, การขนส่งขับเคลื่อนบนรางหรือเคเบิ้ล, ขนส่งทางท่อ,
                    ระบบขนถ่ายคลังสินค้า, สถานวิเคราะห์วิจัยสิ่งแวดล้อม
                6. สถานที่ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯลฯ
                7. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ระบบปิด

ตัวอย่างเครื่องจักรประเภทต่างๆ

 โรงสีข้าวMachine1-1

โรงงานน้ำตาล
Machine2-1

 
Machine4-2

 Machine5-1

Machine8-1

Machine9-1

Machine10-2

Machine11-1

Machine12-2

Machine14-1