หลักประกันประเภท ห้องชุด/คอนโดมิเนียม

       คอนโดมิเนียม (Condominium) หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนๆ  โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินส่วนกลาง  พูดง่ายๆคือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่สร้างคอนโดนั้นๆขึ้นมา แล้วทำการปล่อยให้ผู้ซื้อได้มาทำการซื้อห้องพักภายในคอนโดนั้นๆ ผู้ที่ทำการซื้อห้องพักภายในคอนโดนั้นๆไปสามารถมีสิทธิ์ครอบครองส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่  ลักษณะของคอนโดส่วน ใหญ่ตัวอาคารจะเป็นตึกใช้วัสดุทนไฟ โดยอาจมีหรือไม่มีห้องน้ำในตัวก็ได้  อาจเรียกชื่ออื่นๆได้ เช่น บ้านลอยฟ้า ห้องชุด บ้านบนตึกสูง เป็นต้น

condo-01

condo-02

condo-04

condo-05