หลักประกันประเภท สิทธิการเช่า

        สิทธิการเช่า หมายถึง สิทธิการในการใช้ทรัพย์สินหนึ่ง ๆ จากการเช่ามาระยะเวลาหนึ่ง โดยมูลค่าจะขึ้นอยู่กับส่วนต่างของรายได้ที่ได้รับจากการหาประโยชน์ใน อสังหาริมทรัพย์ หักด้วยใช้จ่ายที่ต้องจ่าย ผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ เช่น ถ้าเช่าทรัพย์สินมา 30 ปี และสามารถปล่อยให้เช่าต่อได้เป็นเงิน 10.0 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ (ค่าเช่าตามสัญญาที่ต้องจ่ายให้เจ้าของทรัพย์สิน, ค่าดำเนินการ, ภาษี และอื่น ๆ) เป็นเงิน 2.0 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าสิทธิการเช่าเท่ากับ 10.0-2.0 = 8.0 ล้านบาท

leased-01

 

leased-02