ประวัติความเป็นมา

SCB Siam Phitiwat Logo - Secondary - TH - Full Color

        บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำกัด เกิดจากการควบรวม (Merger) ของบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สายงานประเมินในปัจจุบัน) กับบริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำกัด (ซึ่งเดิมมีเฉพาะงานบริการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10.0 ล้านบาท

        บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  เป็นบริษัทในลำดับแรก ๆ ใน List ของ ?กลต.? จึงทำให้หุ้นของบริษัทมีค่าและเป็นที่ต้องการของบุคคลภายนอกมาก ธนาคารขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ออกไปให้บุคคลภายนอก แล้วควบรวมกิจการและทีมงานเดิมทั้งหมด ไว้กับบริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้แก่ธนาคารเป็นหลักเท่านั้น       

       บริษัทแบ่งโครงสร้างทางธุรกิจเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 

 1. กลุ่มงานประเมินและบริหารสาขา      

         ตั้งอยู่ที่      ชั้น 3 ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา  ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
                         มีสาขาต่างจังหวัด  45  สาขา (รวมสาขาย่อย)  
                         พนักงานทั่วประเทศรวม 860 คน (รวมงานสนับสนุนและอื่น ๆ)

            โครงสร้างบริหารแบ่งเป็น 5 สายงาน คือ
                - สายงานประเมินงานธุรกิจ
                - สายงานประเมินงานบุคคล 1
                - สายงานประเมินงานบุคคล 2
                - สายงานบริหารสาขา 1
                - สายงานบริหารสาขา 2

2. กลุ่มงานอำนวยการกลาง

             โครงสร้างบริหารแบ่งเป็น 2 สายงาน คือ
              
  - สายงานบัญชีธุรการและการเงิน

                - สายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

3. กลุ่มงานจำนอง  
       ตั้งอยู่ที่         ชั้น 3 ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์
                         มีพนักงานทั้งหมด  84  คน

         ประธานกรรมการ  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  คือ
               คุณ ชัชวาลย์        พรรณลาภ 
               คุณ สมชัย           มิตรไพบูลย์ 
               คุณ นะเพ็งพาแสง   กฤษณามระ
               คุณ ศรัณย์ทร        ชุติมา              ประธานกรรมการคนปัจจุบัน (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2554)

                        
        ผู้บริหารในฝ่ายจัดการ
             นาย เสกสม    ศรีรุ่งเรืองเดชา         กรรมการผู้จัดการ
             นาย ดำริห์      รองอ่ำ                  รองกรรมการผู้จัดการ
             นาย ชวน       นาวงศ์ศรี               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานประเมิน
             นาย วิศิษฎ์     อังอรุณกร              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจำนอง.