หลักประกันประเภท ตึกแถว/อาคารพาณิชย์

          ?ตึกแถว? หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป  มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหา  และประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

commercial building-04

          ?อาคารพาณิชย์? หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม  หรือบริการธุรกิจ  หรืออุตสาหกรรม  ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบไม่เกิน  5  แรงม้า

commercial building-03