เอกสารที่ต้องใช้ในการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินแต่ละประเภท

 ประเภททรัพย์สิน เอกสารที่ต้องใช้
1.ที่ดินว่างเปล่า   เอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด, น.ส.3 ก, น.ส.3)
   

  2.1 ทาวน์เฮาส์, อาคารพาณิชย์, บ้านเดี่ยว(ในโครงการ)

 1.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด, น.ส.3 ก, น.ส.3)

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน

 3.สัญญาซื้อ/ขาย (ทด.13) เอกสารการขอหมายเลขทะเบียน (กรณีอยู่นอกเขตเทศบาลใช้ ทร.9)

 2.2 บ้านเดี่ยว(นอกโครงการ), โกดัง, โรงงาน

 1.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด, น.ส.3 ก, น.ส.3)

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน

 3.สัญญาซื้อ/ขาย (ทด.13) / เอกสารการขอหมายเลขทะเบียน(กรณีอยู่นอกเขตเทศบาลใช้ ท.ร.9) /
   หนังสือรับรองกรรมสิทธิอาคารจากหน่วยงานราชการ (อบต./เทศบาล) / หนังสือสัญญาจ้างเหมา(ถ้ามี)

                                 หรือ

 3.ใบอนุญาติก่อสร้างฯ หรือใบรับรองการก่อสร้าง

 2.3 โครงการจัดสรร

 1.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด, น.ส.3 ก, น.ส.3)

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน

 3.สัญญาซื้อ/ขาย (ทด.13) / เอกสารการขอหมายเลขทะเบียน(กรณีอยู่นอกเขตเทศบาลใช้ ท.ร.9) /
   หนังสือรับรองกรรมสิทธิอาคารจากหน่วยงานราชการ (อบต./เทศบาล) / หนังสือสัญญาจ้างเหมา(ถ้ามี)

   
 3. กรรมสิทธิ์ห้องชุด  หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2)
   
 4.แบบแปลน  แบบแปลนการก่อสร้าง
   
 5.สนับสนุนรายย่อยในโครงการ(M/F)
    (ยกเว้นกลุ่มที่ได้รับการร้องขอจากธนาคาร
    (กลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่)  ควอลิตี้เฮาส์,
แสนสิริ,แลนด์แอนด์เฮาส์ , เอเชี่ยน, พฤกษา, ศุภาลัย)

 1. ใบราคาขาย

 2. แบบแปลนอาคารทุกแบบ(พิมพ์เขียว) พร้อมรายละเอียดวัสดุ

 3. เอกสารที่ดินแปลงที่จดทะเบียนภาระจำยอมให้โครงการ (กรณีทางเข้าออกเป้นทางส่วนบุคคล)

   
 6.โครงการต่างๆ (กรณีสินเชื่อเพื่อการลงทุน)

 1.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

 2.เอกสารที่ดินแปลงที่จดทะเบียนภาระจำยอมให้โครงการ (กรณีทางเข้าออกเป้นทางส่วนบุคคล)

 3.ผังแบ่งแยกโครงการ (กรณีแบ่งแยกเรียบร้อยแล้ว) พร้อมรายละเอียดสาธารณูปโภค

 4.แผนผังโครงการ (แบบพิมพ์เขียว กรณียังไม่แบ่งแยก) พร้อมรายละเอียดสาธารณูปโภค

 5.แบบแปลนอาคารทุกแบบ (พิมพ์เขียว) พร้อมรายละเอียดวัสดุ

   
  7.ตรวจผลงานการก่อสร้าง  รายงานการก่อสร้าง(Monthly Report) อาคารขนาดใหญ่/โครงการขนาดใหญ่
   
  8.สิทธิการเช่า

 1.สัญญาเช่า พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา

 2.ใบอนุญาติก่อสร้าง(กรณีเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร)

   
   9.เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์

 1.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร(ร.2/1) (กรณีเครื่องจักรจดทะเบียนกรรมสิทธิ์กับสำนักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานเครื่องจักรอุตสาหกรรมจังหวัดแล้ว)

 2.ใบอินวอยซ์, ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือสัญญาซื้อ/ขาย หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงมูลค่าเมื่อซื้อและวันที่ซื้อเครื่องจักร

 3.ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน / ใบอนุญาติหรือใบประกอบกิจการต่างๆที่ทางราชการออกให้

 4.หากเครื่องจักรยังไม่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ขอรายการเครื่องจักรที่จะให้ทำการประเมิน

   
  10.เรือที่จดทะเบียนเรือไทยแล้ว

 1.ใบทะเบียนเรือไทย

 2.ใบอนุญาติใช้เรือ

 3.ใบรับรองการตรวจเรือ

 4.ใบอินวอยซ์, ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือสัญญาซื้อ/ขาย หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงมูลค่าเมื่อซื้อและวันที่ซื้อเรือ

   
  11.ยานพาหนะและรถต่างๆ

 1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

 2.ใบอินวอยซ์, ใบเสร็จรับเงิน, สัญญาซื้อ/ขาย หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงมูลค่าเมื่อซื้อและวันที่ซื้อ