หลักประกัน

          หลักประกัน คือ สิ่งที่ผู้กู้เงินให้ไว้หรือตราไว้กับผู้ให้กู้เป็นประกัน   เพื่อให้ผู้ให้กู้มั่นใจว่าหากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้คืนแก่ผู้ให้กู้ได้ตามสัญญา    ผู้ให้กู้จะสามารถเรียกร้องเอากับบุคคลที่ค้ำประกัน หรือ   นำสิ่งที่มอบไว้เป็นประกัน  ขาย/แลกเปลี่ยนเป็นเงินมาชำระหนี้ได้จนครบถ้วน  ในเวลาอันรวดเร็ว

          โดยทั่วไปจะเข้าใจกันว่า หลักประกัน คือ บ้านและที่ดินหรือห้องชุดเท่านั้น  แต่โดยทางปฏิบัติแล้ว ยังมีทรัพย์อีกหลายประเภทที่นำมาเป็นหลักประกันสินเชื่อได้   ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของธนาคารผู้ให้กู้เป็นสำคัญด้วยโดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

          กรณีปกติทั่วไป
             1. อสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เช่น ที่ดินว่างเปล่า  บ้านพร้อมที่ดิน  ห้องชุด  อาคารชุดอาคารสำนักงาน  อาคารโรงงาน ฯลฯ
             2. เงินฝาก หรือพันธบัตรรัฐบาล

         กรณีพิเศษหรือมีความจำเป็น
             1. หุ้นกู้/ตั๋วเงินที่มีธนาคารอาวัลหรือรับรอง
             2. ใบหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
             3. สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์
             4. สต๊อกสินค้า
             5. เครื่องจักร, เรือ
             6. บุคคล, นิติบุคคล
             7. อื่น ๆ เช่น ทะเบียนรถยนต์สิทธิการรับเงิน เป็นต้น